HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về việc sửa đổi Bản cáo bạch 03 quỹ BVBF, BVPF và BVFED

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố việc sửa đổi bản cáo bạch cụ thể tại công văn đính kèm:

Công văn số 402 về sửa đổi bổ sung bản cáo bạch các quỹ BVBF, BVFED và BVPF