HOTLINE: 04.3928.8585
Bao Viet Fund - Cơ cấu tổ chức

MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2019.QĐ.HĐTV ngày 12 tháng 02 năm 2019
của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt)

 

(*) Mô hình trên được hiểu là đã bao gồm các Hội đồng (QLRR, Đầu tư, PTSP,...) do các cấp chính quyền thành lập, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ từng giai đoạn