HOTLINE: 04.3928.8585
Bao Viet Fund - Cơ cấu tổ chức

MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-BVF- HĐTV.2015 ngày 17 tháng 8 năm 2015
của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt)