HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về báo cáo sai lệch hạn chế đầu tư của Quỹ BVFED tại kỳ 26/05/2021

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng báo cáo thông tin về sai lệch hạn chế đầu tư của Quỹ BVFED tại kỳ 26/05/2021, cụ thể tại file đính kèm:

CV số 167/BVF-HĐ.2021 v.v báo cáo sai lệch hạn chế đầu tư của Quỹ BVFED tại kỳ 26/05/2021