HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Biên bản, Nghị quyết ĐHNĐT thường niên năm 2017 - Quỹ BVFED

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố Biên bản và Nghị Quyết ĐHNĐT thường niên năm 2017 - Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt, cụ thể tại file đính kèm dưới đây: