HOTLINE: 04.3928.8585
Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) chính thức được cấp phép thành lập

Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) chính thức được cấp phép thành lập

Ngày 20/4/2016, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) cho Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt (BVF).

CHI TIẾT