HOTLINE: 04.3928.8585
Thông báo về việc phân phối lợi nhuận của Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt

Thông báo về việc phân phối lợi nhuận của Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo về việc phân phối lợi nhuận để lại của Quỹ BVBF như sau:

CHI TIẾT