HOTLINE: 04.3928.8585
Thông báo hoàn tất chuyển đổi NHLKGS và thay đổi số tài khoản nhận tiền mua CCQ quỹ BVFED

Thông báo hoàn tất chuyển đổi NHLKGS và thay đổi số tài khoản nhận tiền mua CCQ quỹ BVFED

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo: Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt đã hoàn tất việc chuyển đổi Ngân hàng Lưu ký Giám sát (NHLKGS) của quỹ BVFED vào ngày 21/05/2019. Ngày chính thức giao dịch lại của BVFED là ngày 22/05/2019

CHI TIẾT