HOTLINE: 04.3928.8585
Thông báo v/v phân phối lợi nhuận của Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt

Thông báo v/v phân phối lợi nhuận của Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo về việc phân phối lợi nhuận của Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED)

CHI TIẾT