HOTLINE: 04.3928.8585
Thông báo kế hoạch chuyển đổi NHLKGS và thời gian tạm dừng giao dịch quỹ BVFED

Thông báo kế hoạch chuyển đổi NHLKGS và thời gian tạm dừng giao dịch quỹ BVFED

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư số 01/NQ-BVFED-BVF/2019 ngày 05/04/2019 của quỹ BVFED về việc Chuyển đổi Ngân hàng lưu ký, giám sát.

CHI TIẾT