HOTLINE: 04.3928.8585

Thông báo về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty TNHH QLQ Bảo Việt

Căn cứ vào quyết định số 593/2017/QĐ-HĐQT cuả Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt, công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin thông báo việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt theo đị

 (chi tiết đính kèm)