HOTLINE: 04.3928.8585

Thông báo về việc phân phối lợi nhuận của Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo về việc phân phối lợi nhuận để lại của Quỹ BVBF như sau:

  • Hình thức phân chia lợi nhuận: Bằng tiền
  • Nguồn chia: Lợi nhuận để lại
  • Tỷ lệ phân chia: 10% trên mệnh giá (1.000 VNĐ/CCQ)
  • Thời gian chốt danh sách thực hiện phân phối lợi nhuận: 18/05/2020
  • Thời gian thực hiện dự kiến: 10/06/2020
  • Phương thức thanh toán: Chuyển khoản theo số tài khoản nhà đầu tư cung cấp

Xem thông báo chi tiết tại đây