HOTLINE: 04.3928.8585

Thông báo về việc hủy họp Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2018 của quỹ BVFED

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo việc hủy họp Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2018 của Quỹ Đầu tư cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED) do một số công việc phát sinh trong quá trình chuẩn bị thay đổi ngân hàng lưu ký giám sát cho Quỹ BVFED (file đính kèm)