HOTLINE: 04.3928.8585

Thông báo về việc cập nhật giấy phép thành lập của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo việc điều chỉnh thông tin Người đại diện Pháp luật của Công ty và cập nhật giấy phép thành lập của Công ty, chi tiết tại file đính kèm:

Thông báo số 309/CV-HĐ.2021 v/v điều chỉnh thông tin Người đại diện Pháp luật của Công ty và cập nhật giấy phép thành lập của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt