HOTLINE: 04.3928.8585

Thông báo v/v phân phối lợi nhuận của Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo về việc phân phối lợi nhuận của Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED)

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo về việc phân phối lợi nhuận của Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED) như sau:

Tên Tổ chức phát hành  : QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT

Tên công ty quản lý quỹ : CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

Trụ sở chính                    : Tầng 6, tòa nhà số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại                        : 024.3928.9589                

Fax                                  : 024.3928.9590

Xin thông báo về việc phân phối lợi nhuận của Quỹ BVFED như sau:

Chỉ tiêu Cụ thể
Hình thức phân chia lợi nhuận Bằng tiền
Nguồn chia Thu nhập từ cổ tức
Tỷ lệ phân chia 11% trên mệnh giá (1.100VNĐ/chứng chỉ quỹ)
Giá trị lợi nhuận được chia 7.736.769.271 VNĐ
Thời gian chốt danh sách thực hiện phân phối lợi nhuận 16/04/2018
Thời gian thực hiện dự kiến 15/5/2018
Phương thức thanh toán Chuyển khoản theo số tài khoản nhà đầu tư cung cấp