HOTLINE: 04.3928.8585

Thông báo thay đổi nội dung chuyển khoản đăng ký mua CCQ

Kính gửi Quý nhà đầu tư Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo :

Hiện nay do bên đại lý chuyển nhượng nâng cấp hệ thống mới nên có sự thay đổi về cú pháp nội dung khi chuyển khoản đăng ký mua CCQ .

Vậy khi quý nhà đầu tư chuyển khoản cần thay đổi về nội dung chuyển khoản  khi đăng ký mua CCQ của các quỹ như sau :

Nội dung thanh toán :

[Họ và tên nhà đầu tư] _ [Số tài khoản giao dịch] _ [Mã sản phẩm quỹ]

Mã sản phẩm quỹ:

  • Đối với loại lệnh đăng ký mua thông thường 3 quỹ của BVF:

Loại quỹ

Mã sản phẩm quỹ

Quỹ BVBF

BVBFN001

Quỹ BVFED

BVFEDN001

Quỹ BVPF

BVPFN001

 

  • Đối với loại lệnh đăng ký mua định kỳ quỹ BVBF và BVPF:
  1. Quỹ BVBF

Quỹ

Thời gian đăng ký mua

Mã sản phẩm quỹ

BVBF

1 năm

BVBFS002

BVBF

2 năm

BVBFS003

BVBF

Trên 2 năm

BVBFS004

 

  1. Quỹ BVPF

Quỹ

Thời gian đăng ký mua

Mã sản phẩm quỹ

BVPF

1 năm

BVPFS002

BVPF

2 năm

BVPFS003

BVPF

Trên 2 năm

BVPFS004

 

VD :

1. NĐT Nguyễn Văn A có stk 989C00xxx1 đăng ký mua quỹ BVBF với số tiền 10,000,000 đ

  • Vậy khi chuyển khoản  NĐT cần chuyển khoản với nội dung như sau :

              Nguyen Van A _ 989C00xxx1 _ BVBFN001

2. NĐT Nguyễn Văn B có stk 989C00xxx2 đăng ký mua định kỳ trên 2 năm quỹ BVBF với số tiền 10,000,000 đ

  • Vậy khi chuyển khoản  NĐT cần chuyển khoản với nội dung như sau :

              Nguyen Van B _ 989C00xxx2 _ BVBFS004