HOTLINE: 04.3928.8585

Thông báo Quyết định bổ nhiệm bà Đặng Phương Chi là thành viên tạm thời của Ban Đại diện Quỹ BVPF

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin thông báo nghị quyết Ban đại diện Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng về việc thay thế thành viên ban đại diện Quỹ, bổ nhiệm bà Đặng Phương Chi là thành viên tạm thời của Ban Đại diện Quỹ BVPF

Chi tiết tại file đính kèm: (download)