HOTLINE: 04.3928.8585

Thông báo phát hành chứng chỉ quỹ BVFED ra công chúng

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 50/GCN-UBCK vào ngày 7/10/2013.

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng thông báo tới Quý Nhà đầu tư về việc chào bán chứng chỉ quỹ  BVFED ra công chúng theo nội dung văn bản đính kèm dưới đây: