HOTLINE: 04.3928.8585

Thông báo phát hành Chứng chỉ quỹ BVBF ra công chúng

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư trái phiếu ra công chúng số 09/GCN-UBCK vào ngày 02/02/2016.

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng thông báo tới Quý Nhà đầu tư về việc chào bán chứng chỉ quỹ  BVBF ra công chúng theo nội dung văn bản đính kèm dưới đây:

 

​Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý Nhà đầu tư!