HOTLINE: 04.3928.8585

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho ý kiến bằng văn bản của ĐHNĐT thường niên năm 2020 quỹ BVPF

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo:

-                            Tên Tổ chức phát hành    : QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TRIỂN VỌNG BẢO VIỆT

-                            Tên Công ty quản lý quỹ : CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

-                            Trụ sở chính                    : Tầng 6, tòa nhà số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

-                            Điện thoại                        : 024.3928.9589                 Fax: 024.3928.9590

-                            Xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho chứng chỉ quỹ BVPF như sau:

-                            Tên quỹ                           : Chứng chỉ Quỹ Đầu tư cổ phiếu triển vọng Bảo Việt

-                            Mã quỹ                            : BVPF

-                            Mệnh giá                         : 10.000 (Mười nghìn đồng)                               

-                            Ngày đăng ký cuối cùng :  08/04/2020

1.                    Lý do và mục đích: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020 Quỹ BVPF

2.                    Nội dung cụ thể: 

-                                           Tỷ lệ thực hiện: 01 Chứng chỉ Quỹ - 01 quyền biểu quyết

-    Hình thức tổ chức: xin ý kiến bằng văn bản về các nội dung của Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2020 Quỹ BVPF.

-                                           Thời gian gửi thư (dự kiến): ngày 08/04/2020

-                                           Thời gian lấy ý kiến (dự kiến): từ ngày 08/04/2020 đến 17h00 ngày 22/04/2020.

-                                           Thời gian tổng hợp ý kiến (dự kiến): từ ngày 23/04/2020 đến ngày 25/04/2020.

-    Địa điểm nhận thư: Phòng Dịch vụ khách hàng – Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt, tầng 6, tòa nhà số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

-    Nội dung các vấn đề cần biểu quyết (dự kiến):

o       Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

o       Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Quỹ.

o       Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 của Quỹ.

o       Ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2020.

o       Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2020.

o       Bổ sung sửa đổi Điều lệ Quỹ

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho ý kiến bằng văn bản của ĐHNĐT thường niên năm 2020 quỹ BVPF