HOTLINE: 04.3928.8585

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho ý kiến bằng văn bản của ĐHNĐT bất thường các quỹ mở BVPF, BVBF và BVFED

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho ý kiến bằng văn bản của ĐHNĐT bất thường các quỹ mở BVPF, BVBF và BVFED, cụ thể: