HOTLINE: 04.3928.8585

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHNĐT bất thường năm 2016

THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2016 Quỹ BVFED)

Tên Tổ chức phát hành  : QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆTTên công ty quản lý quỹ : CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

 

Trụ sở chính                    : Tầng 5, Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Điện thoại                        : 04.3829.9589                   Fax: 04.3928.9590

 

Xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

 

Tên chứng khoán             : Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt

 

Mã chứng khoán              : BVFED

 

Loại chứng khoán            : Chứng chỉ quỹ mở

 

Mệnh giá                          : 10.000 (Mười nghìn đồng)               

                

Ngày đăng ký cuối cùng  :  13/10/2016


1.     Lý do và mục đích  : Tổ chức Đại hội Nhà đầu tư bất thường.

 

2.     Nội dung cụ thể: 

- Tỷ lệ thực hiện: 01 Chứng chỉ Quỹ - 01 quyền

- Thời gian dự kiến: 09h00 ngày 02/11/2016.