HOTLINE: 04.3928.8585

Thông báo giao dịch của người có liên quan của người nội bộ - Quỹ BVFED

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo về giao dịch của Người có liên quan của Người nội bộ - Quỹ đầu tư cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED), cụ thể tại file đính kèm: