HOTLINE: 04.3928.8585

Thông báo Danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến để hoán đổi lấy một lô chứng chỉ quỹ ETF BVFVN DIAMOND

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo Danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến để hoán đổi lấy một lô chứng chỉ quỹ BVFVND, chi tiết tại file đính kèm: