HOTLINE: 04.3928.8585

Thông báo chốt quyền tham dự ĐHNĐT thường niên năm 2020 quỹ BVFED

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo:

-                         Tên Tổ chức phát hành  : QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT

-                         Tên Công ty quản lý quỹ : CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

-                         Trụ sở chính                    : Tầng 6, tòa nhà số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

-                         Điện thoại                        : 024.3928.9589                 Fax: 024.3928.9590

-                         Xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho chứng chỉ quỹ BVFED như sau:

-                         Tên quỹ                           : Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Cổ phiếu năng động Bảo Việt

-                         Mã quỹ                            : BVFED

-                         Mệnh giá                         : 10.000 (Mười nghìn đồng)                               

-                         Ngày đăng ký cuối cùng  :  08/04/2020

1.     Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020

2.     Nội dung cụ thể: 

-          Tỷ lệ thực hiện: 01 Chứng chỉ Quỹ - 01 quyền biểu quyết

-          Hình thức tổ chức: nhà đầu tư dự họp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết về BVF theo quy định.

-          Thời gian dự kiến: 14h00 ngày 24/04/2020.

-          Nội dung chương trình Đại hội:

o   Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

o   Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Quỹ.

o   Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 của Quỹ.

o   Ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2020.

o   Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2020.

o   Bổ sung & Chỉnh sửa Điều lệ quỹ

o   Thay đổi ngân hàng lưu ký, giám sát và hợp đồng lưu ký, giám sát

Thông báo chốt quyền tham dự ĐHNĐT thường niên năm 2020 quỹ BVFED