HOTLINE: 04.3928.8585

Tài liệu Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2016 Quỹ BVFED

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng công bố nội dung và tài liệu của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2016 Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED) như sau: