HOTLINE: 04.3928.8585

QUỸ BVPF THÔNG BÁO VỀ VIỆC HƯỞNG QUYỀN CHO Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CỦA ĐHNĐT THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho ý kiến bằng văn bản của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2019 Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt như sau:

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho ý kiến bằng văn bản của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2019 Quỹ BVPF)

Tên Tổ chức phát hành  : QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TRIỂN VỌNG BẢO VIỆT

Tên công ty quản lý quỹ : CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

Trụ sở chính                    : Tầng 6, tòa nhà số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại                        : 024.3928.9589                 Fax: 024.3928.9590

Xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán             : Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt

Mã chứng khoán              : BVPF

Loại chứng khoán            : Chứng chỉ quỹ mở

Mệnh giá                          : 10.000 (Mười nghìn đồng)                               

1.        Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 26/03/2019

2.        Hình thức: lấy ý kiến Đại hội Nhà đầu tư bằng văn bản về các nội dung của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2019

3.        Đối tượng lấy ý kiến: tất cả các Nhà đầu tư có tên trong danh sách Nhà đầu tư tại ngày đăng ký cuối cùng. Tỷ lệ thực hiện: 01 Chứng chỉ Quỹ - 01 quyền

4.        Nội dung lấy ý kiến:

-       Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Quỹ BVPF

-       Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

-       Phê duyệt ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2019

-       Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

-       Bầu bổ sung thành viên Ban Đại diện Quỹ BVPF