HOTLINE: 04.3928.8585

Quỹ BVPF Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Ban Đại diện Quỹ BVPF

Theo quy định tại Điều lệ Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF) và các văn bản pháp luật hiện hành, Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt (BVF) sẽ tiến hành xin ý kiến Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2019 Quỹ BVPF về việc bầu bổ sung thành viên Ban Đại diện Quỹ.

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt xin công bố tài liệu đề cử, ứng cử thành viên Ban Đại diện Quỹ BVPF như sau: