HOTLINE: 04.3928.8585

MỨC PHÍ ÁP DỤNG CHO 03 QUỸ MỞ TỪ 24/04/2023 ĐẾN 19/05/2023

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo mức phí áp dụng cho 03 quỹ mở của Bảo Việt kể từ 24/04/2023 đến 19/05/2023 như sau:

MÃ QUỸ MÃ SẢN PHẨM GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH GIÁ DỊCH VỤ MUA LẠI
Dưới 2 tỷ Từ 2 - 5 tỷ Từ 5 - dưới 20 tỷ Từ 20 tỷ trở lên Dưới 3 tháng Từ 3 đến dưới 6 tháng Từ 6 tháng đến dưới 1 năm Từ 1 năm trở lên
BVBF BVBFN001 0.15% 0.13% 0.08% 0.08% 0.30% 0.20% 0.15% 0.00%
BVBFS002 0.12% 0.10% 0.06% 0.06% 0.30% 0.20% 0.15% 0.00%
BVBFS003 0.11% 0.09% 0.05% 0.05% 0.30% 0.20% 0.15% 0.00%
BVBFS004 0.09% 0.08% 0.05% 0.05% 0.30% 0.20% 0.15% 0.00%
BVPF BVPFN001 0.25% 0.15% 0.10% 0.08% 0.50% 0.40% 0.30% 0.00%
BVPFS002 0.20% 0.12% 0.08% 0.06% 0.50% 0.40% 0.30% 0.00%
BVPFS003 0.18% 0.11% 0.07% 0.05% 0.50% 0.40% 0.30% 0.00%
BVPFS004 0.15% 0.09% 0.06% 0.05% 0.50% 0.40% 0.30% 0.00%
BVFED BVFEDN001 0.25% 0.15% 0.10% 0.08% 0.50% 0.30% 0.00% 0.00%
BVFEDS003 0.20% 0.12% 0.08% 0.06% 0.50% 0.30% 0.00% 0.00%
BVFEDS004 0.18% 0.11% 0.07% 0.05% 0.50% 0.30% 0.00% 0.00%
BVFEDS005 0.15% 0.09% 0.06% 0.05% 0.50% 0.30% 0.00% 0.00%