HOTLINE: 04.3928.8585

Công văn về việc Giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2016

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng công bố công văn số 55/2017/BVF-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về viêc Giải trình biến động kết quả kinh doanh, cụ thể tại file đính kèm dưới đây: