HOTLINE: 04.3928.8585

Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt công bố thông tin về việc Ông James Richard Hughes thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Công ty

Ngày 08 tháng 08 năm 2013, Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã ra quyết định số 1118/2013/QĐ-HĐQT về việc ông James Richard Hughes thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Công ty.

 

Quyết định nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký, xem file dưới đây để biết thêm chi tiết:

Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt trân trọng thông báo./.