HOTLINE: 04.3928.8585

Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt công bố thông tin về việc Ông Đỗ Quang Cương thôi giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

Ngày 06 tháng 10 năm 2014, Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã ra quyết định số 1127/2014/QĐ-HĐQT về việc ông Đỗ Quang Cương thôi giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt.

uyết định nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký, xem file dưới đây để biết thêm chi tiết:

Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt trân trọng thông báo./.