HOTLINE: 04.3928.8585

Công ty Quản lý quỹ công bố thông tin về việc bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty

Ngày 06/02/2017, Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt đã ra Nghị quyết số 02b/NQ-BVF-HĐTV.2017 về việc bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt. Theo đó, Ông Nguyễn Đình An được bổ nhiêm giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty chính thức kể từ ngày 06/2

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem file đính kèm: