HOTLINE: 04.3928.8585

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt công bố thông tin về việc thành lập Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt công bố thông tin về việc thành lập Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt như sau:

1.  Tên Quỹ đầy đủ bằng tiếng Việt: Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt
 

     Tên Quỹ bằng tiếng Anh: Bao Viet Value Investment Fund
 

     Tên viết tắt: BVIF                     
       

2.  Vốn điều lệ quỹ: 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng
 

3.  Thời gian hoạt động của quỹ: 08 năm
 

4.  Tên công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt
 

5.  Tên Ngân hàng lưu ký: Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành