HOTLINE: 04.3928.8585

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt công bố thông tin về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên trưởng và kiểm soát viên

Ngày 25 tháng 12 năm 2014, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ra quyết định số 1425/2014/QĐ-HĐQT về việc Ông Hoàng Anh Đức được thôi làm Kiểm soát viên trưởng Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt và quyết định số 1426/2014/QĐ-HĐQT về việc ông Nguyễn Đăng Nga được thôi làm Kiểm soát viên Công ty.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem file đính kèm:

- Công văn số 1425/2014/QĐ-HĐQT

- Công văn số 1426/2014/QĐ-HĐQT

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo./.