HOTLINE: 04.3928.8585

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt công bố thông tin về việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng thành viên

Ngày 25 tháng 12 năm 2014, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã ra các quyết định :

- Quyết định số 1431/2014/QĐ-HĐQT về việc Ông Lê Quang Bình được thôi làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

Quyết định số 1432/2014/QĐ-HĐQT về việc Ông Bùi Tuấn Trung được thôi làm Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

- Quyết định số 1433/2014/QĐ-HĐQT về việc Ông Nguyễn Đức Tuấn được thôi làm Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

- Quyết định số 1434/2014/QĐ-HĐQT về việc Ông Lê Văn Bình được thôi làm Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

Các quyết định nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem file dưới đây:

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo./.