HOTLINE: 04.3928.8585

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt công bố thông tin về việc điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động

Ngày 22 tháng 9 năm 2015, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ số 27/GPĐC-UBCK. Theo đó, vốn điều lệ của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt sau điều chỉnh là 100.000.000.000 (một trăm tỷ) đồng. Chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm