HOTLINE: 04.3928.8585

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt công bố thông tin về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên

Ngày 18/1/2017, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ra Quyết định số 82/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đình An giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt. Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem file dưới đây:

Quyết định số 82/QĐ-HĐQT