HOTLINE: 04.3928.8585

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt công bố Điều lệ và Bản cáo bạch sửa đổi Quỹ BVFED

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng công bố Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch sửa đổi của Quỹ BVFED (có hiệu lực từ ngày 25/5/2016) theo Nghị quyết tại Đại hội NĐT thường niên Quỹ BVFED năm 2016, cụ thể tại file đính kèm: