HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố về việc thông qua một số nội dung bổ sung tại ĐHNĐT thường niên năm 2019 Quỹ BVFED

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố thông tin về việc thông qua một số nội dung bổ sung tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2019 Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED) (Chi tiết tại file đính kèm)