HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố về việc sửa đổi bổ sung bản Cáo bạch quỹ BVPF tháng 11 năm 2018

Căn cứ vào công văn báo cáo UBCKNN về việc sửa đổi và bổ sung bản Cáo bạch Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF), Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo:

Nội dung sửa đổi Cáo bạch quỹ BVPF bao gồm: cập nhật thông tin về việc Ông Vũ Ngọc Vượng được bổ nhiệm làm thành viên tạm thời của Ban Đại diện quỹ BVPF và cập nhật số năm kinh nghiệm làm việc của ông Nguyễn Đức Lương - Giám đốc quản lý danh mục của Quỹ.

Bản cáo bạch vui lòng xem tại đường link sau: