HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố về việc sửa đổi bổ sung bản Cáo bạch quỹ BVBF tháng 03 năm 2023

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố việc sửa đổi bản cáo bạch cụ thể tại công văn đính kèm:

Công văn số 51/BVF-HĐ.2023 về sửa đổi bổ sung đại lý phân phối mới và sửa đổi Bản cáo bạch Quỹ BVBF

Bản cáo bạch chi tiết xem tại: https://baovietfund.com.vn/san-pham/BVBF#fund-documents