HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố về việc sửa đổi bổ sung bản Cáo bạch quỹ BVBF, BVPF và BVFED tháng 11 năm 2018

Căn cứ vào công văn báo cáo UBCKNN về việc sửa đổi và bổ sung bản Cáo bạch Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF), Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF) và Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED), Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo:

- Nội dung sửa đổi Cáo bạch quỹ BVPF và BVBF bao gồm: sửa đổi nội dung thanh toán khi đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ, bổ sung Đại lý phân phối 

- Riêng Quỹ BVFED được sửa đổi và bổ sung Phụ lục 2 Hướng dẫn giao dịch, bổ sung quy định về chương trình đầu tư định kỳ và cập nhật quy trình giao dịch phân phối chứng chỉ quỹ

Bản cáo bạch vui lòng xem tại đường link sau: