HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố về việc sửa đổi bổ sung bản Cáo bạch quỹ BVBF, BVPF và BVFED

Căn cứ vào công văn báo cáo UBCKNN về việc sửa đổi và bổ sung bản Cáo bạch Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF), Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF) và Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED), Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo:

- Nội dung sửa đổi Cáo bạch quỹ BVPF và BVBF bao gồm: cập nhật tình hình thị trường, tình hình hoạt động, thông tin pháp nhân sở hữu và nhân sự cấp cao của Công ty QLQ 

- Riêng quỹ BVFED được cập nhật thêm thông tin về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 sau khi thực hiện phân phối

Bản cáo bạch vui lòng xem tại đường link sau: