HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố về việc hoàn tất giải thể Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bảo Việt (BVF1)

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) xin công bố thông tin về việc giải thể Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bảo Việt (BVF1) do Công ty chúng tôi quản lý như sau:

1.     Tên quỹ giải thể

-       Tên đầy đủ: Quỹ đầu tư Chứng khoán Bảo Việt

-       Tên viết tắt: BVF1

-       Tên tiếng Anh: Baoviet Securities Investment Fund
 

2.             Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ số: 05/UBCK-TLQTV do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/7/2006 và thông báo số 107/TB-UBCK ngày 27/7/2011 về việc xác nhận gia hạn thời gian hoạt động Quỹ thành viên. 
 

3.             Vốn điều lệ: 1.000 tỷ đồng (một nghìn tỷ đồng Việt Nam). 
 

4.             Lý do giải thể: giải thể theo quyết định của Đại hội Nhà đầu tư.
 

5.             Ngày bắt đầu thực hiện giải thể: ngày1/1/2013
 

6.             Ngày hoàn tất việc giải thể: ngày 19/7/2014

 

Báo cáo kết quả việc giải thể Quỹ (download tại đây)