HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về việc thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

Ngày 20 tháng 04 năm 2018, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ra quyết định số 599/2018/QĐ-HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt của ông Mutsuhiro Hatawaki.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem file đính kèm:

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo./.