HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt chi tiết tại công văn đính kèm:

- Công văn số 594 của HĐQT Tập đoàn Bảo Việt về việc ban hành Điều lệ Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt