HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty chi tiết tại công văn đính kèm:

- Công văn số 171 của HĐQT công ty QLQ Bảo Việt về việc ban hành Điều lệ Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt