HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về việc Quỹ BVBF được UBCKNN cấp phép thành lập

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng công bố thông tin về việc Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt chính thức được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ đại chúng số 20/GCN-UBCK, cụ thể như file đính kèm: