HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về việc Giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý 2 năm 2022

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố thông tin về Giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý 2 năm 2022:

CV số 271/2022/BVF-TCKT v.v Giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý 2 năm 2022