HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Quản lý Quỹ

Ngày 31 tháng 7 năm 2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Quản lý Quỹ số 53/GPĐC-UBCK. Theo đó Người địa diện theo pháp luật của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt là ông Nguyễn Đình An. Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm