HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về việc chấm dứt và giao lại nhiệm vụ quản lý các quỹ của BVF

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo Quyết định về việc chấm dứt và giao lại nhiệm vụ Quản lý các Quỹ của Công ty QLQ Bảo Việt. Cụ thể tại file đính kèm:

- QĐ số 09 về chấm dứt giao điều hành các quỹ đầu tư của Công ty

- QĐ số 11 về giao điều hành các quỹ đầu tư của Công ty